Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Практикант на пословима прегледа, контроле и овера техн. документ. / ГО ВОЖДОВАЦ
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ГО Вождовац
Истиче: 25.04.2018
 

Позиција:  Практикант на пословима прегледа, контроле и овера техничке документације 

Одељење за комунално-грађевинске и стамбене послове - Одсек за комуналне послове

Опис посла : 

Врши послове прегледа, контроле и оверу техничке документације у вези са издавањем решења из комуналне области у складу са прописима које доноси Град, остварује сарадњу са другим надлежним органима у вези са издавањем решења из комуналне области, врши послове прегледа и контроле техничке документације предвиђене поступком обједињене процедуре у вези са издавањам решења о грађевинској дозволи за изградњу и доградњу као и решења о одобрењу извођења радова за реконструкцију, адаптацију, санацију и инвестиционо одржавање објеката до 800м2 бруто развијене грађевинске површине, контролише техничку докуметацију у вези са пријавом изјаве о завршетку темеља.

 

Услови:
Архитектонски факултет

Познавање  рада на рачунару (MS Office).

Приликом одабира кандидата, предност ће имати кандидати мотивисани за рад, прилагодљиви, флексибилни, са иницијативом,спемни за учење кроз индивидуални и тимски радПријава >>