Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Практикант у одсеку за грађ. послове и објед. процедуру / ГО ВОЖДОВАЦ
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ГО Вождовац
Истиче: 25.04.2018
 

Позиција:  Практикант у одсеку за грађевинске послове и обједињену процедуру

Опис посла :

Предузима управне радње по ЗУП-у, прибавља документацију и доказе по захтевима Секретаријата и Агенције за реституцију и доставља исте, издаје уверења о физичким деловима објеката ради укњижбе истих и друга уверења и потврде из евиденције која се води у складу са законом и поступа по разним врстама замолница; спроводи електронску процедуру електронским путем која укључује издавање грађевинске дозволе, односно решења из члана 145. Закона о планирању и изградњи, пријаву радова, пријаву завршетка израде темеља и завршетка објекта у конструктивном смислу, издавање употребне дозволе, обезбеђење прикључења на инфрастуктурну мрежу, упис права својине на изграђеном објекту и измену аката који се прибављају у овој процедури.  

 

Услови:
Правни факултет

Познавање  рада на рачунару (MS Office).

Приликом одабира кандидата, предност ће имати кандидати мотивисани за рад, прилагодљиви, флексибилни, са иницијативом,спемни за учење кроз индивидуални и тимски рад.Пријава >>