Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Практикант на имовин.-правним и правним пословима за Одељење / ГО МЛАДЕНОВАЦ
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ГО Младеновац
Истиче: 25.04.2018
 

Позиција: Практикант на имовинско-правним пословима и правним пословима за Одељење 

 

Опис посла:

Обавља све стручне послове из домена рада Одељења, спроводи управни поступак и припрема решења по захтевима за експропријацију и деекспропријацију; спроводи вануправни поступак припремајући разна обавештења, уверења; обавља стручне послове за Комисију за давање у закуп или отуђење грађевинског земљишта ради даљег поступка који спроводе надлежни градски органи ради давања у закуп или отуђења грађевинског земљишта ради изградње објеката до 800м2 и преко 800м2 бруто развијене грађевинске површине, као и ради давања у закуп односно отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града непосредном погодбом ради легализације објеката до 800 м2 и преко 800 м2 бруто развијене грађевинске површине и врши послове везане за поступак оглашавања и припрему поступка јавног надметања ради поступка који спроводе надлежни градски органи  ради давања у закуп или откуп грађевинског земљишта.

Поступа и припрема решења и друге одлуке  у управним поступцима који су започети по раније важећим прописима, а још увек нису окончани, као што су поступци: утврђивања престанка права на коришћење грађевинског земљишта ради привођења намени; утврђивање права коришћења у промету на неизграђеном осталом грађевинском земљишту; изузимања грађевинског земљишта из поседа корисника ради одређивања истог за јавно грађевинско земљиште; поништаја правоснажног решења о изузимању из поседа градског грађевинског земљишта; за утврђивање престанка права коришћења грађевинског земљишта за које је решење о давању на коришћење ради изградње, односно за које је последњу измену решења донео надлежни орган општине.

Поступа и припрема решења и друге одлуке у управним поступцима по захтевима за исељење лица која су без правног основа усељена у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама, који станови су јавној својини или својини других физичких и правних лица.

Услови:

Правни факултет

Неопходно познавање рада на рачунару (MS Office, MS Word)

Предност ће имати кандидати који поседују високу мотивацију, као и спремност за учење кроз рад.

Програм праксе обухвата рад у канцеларији у трајању од три месеца.Пријава >>