Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Практикант на пословима евиденције и извештавања / СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ГУ- Секретаријат за послове комуналне полиције
Истиче: 25.04.2018
 

Позиција: Практикант на пословима  евиденције и извештавања 

Опис посла:

Обaвљa слoжeне пoслoве кojи пoдрaзумeвajу примeну утврђeних мeтoдa рaдa, пoступaкa или стручних тeхникa унутaр прeцизнo oдрeђeнoг oквирa дeлoвaњa, уз рeдoвaн нaдзoр шефа Одсека; учествује у изради нацрта месечног и периодичног финансијског плана; прати реализацију уплата по издатим прекршајним налозима; учествује у вођењу евиденција о плаћеним и неплаћеним прекршајним налозима. Остварује пословну комуникацију унутар Секретаријата, и са другим организационим јединицама Градске управе, ради прикупљања и размене информација; обавља и друге послове

 

Услови:

Економски, Правни факултет , Факултет безбрдности, Факултет организационих наукаПријава >>