Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Референт за админ.и правне послове/ЈП Градско стамбено
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ЈП "Градско стамбено" Београд
Истиче: 14.05.2019
 

Позиција:
Референт за административне и правне послове 

Опис посла: 

 • Обавља административне послове из области рада Службе за правне и опште послове и одговоран је за ажурно отварање и вођење  предмета;
 • Заводи, разводи пошту одељења и организује достављање преко интерних књига; Води регистар судских и других предмета по врстама и  регистар службених гласила; Припрема и доставља пошту за експедицију преко писарнице; 
 • Води евиденцију заказаних судских рочишта по данима; 
 • Припрема недељне прегледе  заказаних  судских рочишта; 
 • Доставља окончане судске и друге предмете референту за архиву, ради архивирања истих; 
 • Учествује у изради свих уговора из области делатности Предузећа; 
 • Обавља  административне послове, прима, заводи, разводи  и доставља пошту преко интерних књига; 
 • Прима, контролише и заводи фактуре и доставља их преко интерне књиге; 
 • Припрема и одговоран је за благовремену експедицију поште; 
 • Води књигу експедиције поштанских вредности; 
 • Води регистар стручне литературе, листова и часописа; *Врши достављање приспеле поште; 
 • Припрема решења из радног односа за запослене (Решења о  коришћењу годишњег одмора запослених, плаћеног одсуства, неплаћеног одсуства, мировања радног односа); 
 • Припрема Уговоре о раду и анексе Уговора о раду за запослене, као и Уговоре о вршењу привремено повремених послова, Уговоре о делу и Уговоре о стручном оспособљавању и усавршавању; 
 • Комплетира документацију везану за заснивање и престанак радног односа;
 • Учествује у вођењу  и изради кадровске евиденције, ажурира кадровска досијеа; 
 • Врши архивирање и чување документације за запослене и радно ангажоване раднике; 
 • Води евиденцију о привременој спречености за рад запослених и о  законском року за достављање потврда  запослених o наступању  привремене спречености за рад; 
 • Припрема потврде запосленима за регулисање права из радног односа;

Услови:
-Правни факултет

- познавање рада на рачунару

Програм праксе обухвата рад у канцеларији уз менторску подршку.Пријава >>