Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Стр. сар. у сектору за љ. ресурсе и опште посл./ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂ.ЗЕМЉ.
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда
Истиче: 14.05.2019
 

Позиција :  стручни сарадник у сектору за љ.ресурсе и опште послове 

Опис посла:
израда општих и појединачних аката из области радних односа, евиденције о обради података о личности, статистички послови из области радних односа, административно-технички послови, послови писарнице, организовање послова одржавања чистоће пословних просторија Дирекције, обрачун утрошка горива за службене аутомобиле, контрола рачуна за комуналне услуге и закупљени пословни простор, јавне набавке из делокруга рада службе, планирање залиха и набавка потрошног материјала и резервних делова, праћење реализације уговора из делокруга рада службе, старање о техничкој и функционалној исправности пословних просторија, инсталација, уређаја, инвентара и опреме (осим рачунарске и пратеће опреме) 

Услови:
- Правни факултет

- познавање рада на рачунару

 Пријава >>