Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Практикант на пословима праћења извршења буџета и израде фин.планова/ГО ВОЖДОВАЦ
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ГО Вождовац
Истиче: 14.05.2019
 

Позиција:  Практикант на пословима праћења праћења извршења буџета и израде финансијских планова и  извештаја  

Одељење за финансије, привреду, друштвене делатности и планирање - Одсек за буџет и инвестиције

 Опис посла : 

Послови евидентирања, контирања и књижења средстава буџета, припрема потребних извештаја и вођење помоћних књига за средства подрачуна у оквиру КРТ-а. Евидентирање захтева о преузетим обавезама и достављање трезору ради извршења. Отварање подрачуна динарских и девизних средстава у оквиру КРТ-а и код НБС. Учествовање у изради периодичних обрачуна, завршног рачуна и других извештаја о оствареним приходима и извршеним расходима. Обављање послове припреме и израде финансијских планова и усклађивање истих са Одлуком о буџету. Припремање и утврђивање тромесечних квота и обавештавање буџетских корисника о одобреним расположивим апропријацијама у оквиру квота. Израда месечних извештаја о извршењу буџета и достављање надлежним органима. 

 Услови: 

Економски факултет, Познавање  рада на рачунару (MS office, Internet).

Приликом одабира кандидата, предност ће имати кандидати који имају мотивацију и жељу за радом, отворене особе, са развијеним смислом за аналитичност, систематичност, индивидуални и тимски рад.Пријава >>