Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Практикант на Техничким пословима у области грађ.струке / ГО ВОЖДОВАЦ
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ГО Вождовац
Истиче: 14.05.2019
 

Позиција :  Технички послови у области грађевинске струке 

Одељење за комунално-грађевинске и стамбене послове - Одсек за грађевинске послове и обједињену процедуру

 

Опис посла :

Обавља послове прегледа и контроле техничке документације и спроводи обједињену процедуру електронским путем којa укључује издавање грађевинске дозволе, односно решења из члана 145. Закона о планирању и изградњи, пријаву завршетка израде темеља и завршетка објекта у конструктивном смислу, издавање употребне дозволе, обезбеђење прикључења на инфрастуктурну мрежу, упис права својине на изграђеном објекту и измену аката који се прибављају у овој процедури, као и прикључење објекта на инфраструктурну мрежу, прибављање сагласности на техничку документацију  и прибављање исправа и других  докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објекта, грађевинске и употребне дозволе за објекте до 800 м2 бруто развијене грађевинске површине; врши преглед документације и израђује извештаје у вези издавања уверења о физичким деловима објеката.

 

Услови:
Грађевински факултет,  Познавање  рада на рачунару (MS office, Internet).

 Приликом одабира кандидата, предност ће имати кандидати мотивисани за рад, прилагодљиви, флексибилни, са иницијативом,спемни за учење кроз индивидуални и тимски рад.Пријава >>