Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Практикант на пословима буџета/ГО ВРАЧАР
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ГО Врачар
Истиче: 14.05.2019
 

 Позицијаа: Практикант на пословима буџета         

Опис посла:  врши контролу новчаних докумената и инструмената плаћања;  израђује сложене информативно-аналитичке материјале; израђује извештаје о оствареним приходима, примањима и расходима и издацима; учествује у праћењу прихода и примања буџета; прати наменско трошење одобрених средстава по посебним програмима; учествује у изради смерница буџетским корисницима при припреми финансијских планова;  прослеђује одобрене преузете обавезе трезору; врши преглед захтева за плаћање и евидентирање у књизи примљених захтева; води евиденције о достављеним и реализованим захтевима за плаћање; комплетира достављену документацију;  прати трошкове платног промета и плаћа исте.

Услови:

 Економси факултет,

 познавање рада на рачунару (САП програм, MS Office пакет и интернет).

 Пријава >>