Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Практикант на правним пословима из стамбене области / ГО МЛАДЕНОВАЦ
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ГО Младеновац
Истиче: 14.05.2019
 

Позиција:Практикант на правним пословима из стамбене области

 Опис посла:

Обавља све стручне послове из домена рада Одељења, а нарочито: води евиденцију о стамбеном фонду који је у јавној својини града Београда а у корисништву градске општине Младеновац и врши надзор над коришћењем истог.Води евиденцију о уговорима о откупу станова у сарадњи са надлежним органом града Београда и издаје купцима  уверења о исплати купопродајне цене стана. Води евиденцију и издаје уверења о формирању скупштина и савета станара стамбених зграда на подручју градске општине Младеновац.Поступа и припрема предлоге решења и других одлука у управним поступцима по захтевима за исељење лица која су без правног основа усељена у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама, који станови су јавној својини или својини других физичких и правних лица.Врши и друге послове из имовинско-правне области по налогу претпостављеног руководиоца и доставља извештај о раду.

 

Услови: 

Правни факултет, неопходно  знање рада на рачунару, поседовање високе мотивације и спремности за учење кроз рад. Програм праксе обухвата комбновани рад натерену и у канцеларији у трајању од 3 месеца, уз менторску подршку.Пријава >>